Методът „Обърната класна стая“ е един от акцентите в обучението, който спомага за ефективното управление на учебния процес и допринася за мотивиране на учащите, посредством активното им включване и размяна на ролите. Това видяха учителите от Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“- Мария Попова, Габриела Стоянова, Росита Панева, Ванеса Пенева, Никола Атанасов и Христо Христов, които взеха участие по Еразъм+ в обучителен курс за подобряване процесите по ефективно управление на класната стая, чрез придобиване на нови знания и умения, който се проведе в Дъблин, Ирландия. Домакините от обучителната организация „EUROPASS Teacher Academy“ представиха нови инструменти за преподаване и работа с учениците по модела на „обърната класна стая“.

Професионалното организиране и провеждане на обучителния курс бе проверено от образователния консултант Хелън Калаган. Лекторът демонстрира ефекта от подхода, чрез примери от богатата си практика и практически занятия с обучаемите.

Международното сътрудничество и споделяне на добри практики с колегите от  Испания, Португалия, Германия  и Камерун провокира и мотивира педагозите да търсят общото в образователните системи на различните държави и да търсят решения за предизвикателствата пред тях. 

Неразделна част от престоя в Дъблин бе опознаването на местната култура и посещението на културни обекти, като една от световните туристически дестинации.

Обмяната на опит освен повишаване на квалификацията на експертите допринася и за сплотяване на екипа, създаване на усещане за принадлежност към институцията и желание за развитие и усъвършенстване.

В началото на септември 2023г., след реализирания обмен, учителите споделиха своя опит с педагогическия колегия от ПМГ и други училища, като наред с това, предадоха частица от своето вдъхновение и емоции, насърчавайки колегите да повишават своята квалификация и професионална компетентност.

Както казват участващите в обмена: „Престоят ни беше наситен с много полезни с приятни емоции, с придобити нови знания и умения. Срещнахме нови колеги и възможности, с които да допринесем за развитието и имиджа на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. Препоръчваме на всеки, който има възможност да стане част от такова приключение.“

Обмяната на опит се реализира в рамките на проект  Подобряване процесите по ефективно управление на класната стая, чрез придобиване на нови знания и умения, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ 2022-1-BG01-KA122-SCH-000070354 по програма Erasmus+ 

В периода 27-29 април 2022г.  екип от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“- гр. Габрово посети иновативна Варненска Морска гимназия

Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна. Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите. Като иновативно училище ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - Габрово през месец април за трета година се включи в НП „Иновации в действие“ като четирима учители и четирима ученици посетиха иновативна Варненска Морска гимназия заедно с останалите гости от ПГСАГ - Велико Търново и ПМГ - Ямбол. Екипите посетиха часове по роботика, 3D принтиране, добавена реалност и работа с VR очила и Еко парк Варна. Домакините демонстрираха учение - гасене пожар на кораб и указване на първа помощ на пострадали. В неформална обстановка и преки разговори учители и ученици от училищата партньори заедно споделиха опита и впечатленията си от работата в областта на иновациите.


Математическа гимназия като иновативно училище сподели добри практики по националната програма „Иновации в действие“. В периода 23.03.-25.03.2022 г. в дейностите по мобилност участваха училищата, сключили договори за сътрудничество и обмен на иновации. Това бяха иновативна Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец", ПМГ "Атанас Радев", гр. Ямбол и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Ангел Попов", гр. Велико Търново. Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики, чрез посещение на място на учители и ученици в избрано училище – „партньор”. Екипите са съставени от директори, учители и ученици на четирите партниращи си гимназии. Съвместната работа включва поредица от представяния и дискусии между екипите, предложения за развитие, разработване на проекти и богата културна програма.

Галерия от събитието може да отворите тук.

 

На 23 май 2022 г. с откриване на STEM центъра на училището беше дадено началото на отбелязването на 50 – годишнината на Природоматематическата гимназия. За да уважат празника гости на събитието бяха областният управител Ралица Манолова и нейният заместник Ивелин Стоянов, кметът на Община Габрово Таня Христова, заместник – кметът Невена Минева, началникът на РУО – Габрово Георги Маринов, директорът на Регионалната библиотека Савина Цонева, директорът на драматичния театър Петко Койчев, началникът на Държавен архив – Габрово, председателя на СБУ Ренета Колева.  Гостите имаха възможността да посетят кабинетите и да видят как се обучават учениците. Освен иновации в начина на преподаване и организация на учебното съдържание, иновативният STEM център предлага на възпитаниците си свръхмодерна учебна база, съчетаваща технологии и инструменти за практическа и експериментална дейност. Центърът се реализира със средства по програмата за „Изграждане на училищна STEM среда“ и е в синхрон с усилията на гимназията от последните години за създаване на съвременни условия и въвеждане на иновативни методи на обучение.


Иновативната образователна политика на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ даде възможност на училището да участва, да спечели и да реализира проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Реализацията на проекта за създаване и развитие на STEM-център за дигитални създатели в гимназията подкрепя и развива въведените вече четвърта година иновативни дейности и предоставя всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено обучение. Реализирана е концепция за иновативна образователна среда и използване на най-нови интерактивни технологии за обучение. Модерно обзаведеният и оборудван с учебен инструментариум STEM център предоставя на учениците възможност да изследват, анализират, да вземат иновативни решения. В новата STEM учебна среда учениците от 5 до 12 клас ще имат възможност да съчетаят обучението в различни области на познанието с експериментална дейност.

Математическа гимназия за трета поредна година е включена в списъка на иновативните училища в България. Като иновативно училище, от 07 до 09 юни 2021 г. е домакин на среща  за обмен на добри иновативни практики по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН съвместно с иновативно 18.СУ „Уилям Гладстон“, гр. София и неиновативно ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Антон, област София. Екипите са съставени от директори, учители и ученици в трите партниращи си училища.  Предстоящите три дни ще са с акцент върху професионалното сътрудничество, развитие и разпространение на иновации в образованието. В програмата са включени посещения на открити уроци в иновативните часове. Ще се наблюдават работилница по Създаване на игри, Роботика и Програмиране на Scratch, Компютърна графика с CorelDraw. Съвместната работа включва поредица от представяния и дискусии между екипите и предложения за развитие.

 Линк към галерия от събитието - тук.

 

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. https://www.mon.bg/bg/100925

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.

На 28 април 2021 г. в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ по Националната програма „Бизнесът преподава“ модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ и модул 2 „Включване на представители на бизнеса в учебния процес в училище“ се проведе демонстрационно обучение от представители на „Атласком“ ООД, гр. София, с учениците от четири паралелки и учителите по информатика и ИТ. На срещата представителите на ИТ фирмата презентираха по интересен и забавен начин пред учениците изцяло нова концепция в образователните технологии: самостоятелни VR очила, оборудвани с уникален, удобен за учениците интерфейс, жестово управление, вградени образователни ресурси и лесни за употреба учителски контроли. ClassVR е иновативна нова технология, проектирана да повиши ангажираността на учениците от всички възрастови групи и да постигне трайно повишаване на нивото на знанията им. Идеалното решение за оборудване на STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) лаборатории, като изцяло трансформира учебната среда, начина да преподаване и образователния процес. Материалите и информацията от обученията ще бъдат използвани от учителите и учениците в учебния процес в новоизградения STEM център в гимназията.

Линк към галерия от събитието - тук!

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Линк към сайта на проекта https://teachers.mon.bg

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: info-700116@edu.mon.bg

Календар

Юни 2024
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30