АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И
СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
Чл. 38 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
Професионалните гимназии; училищата по изкуствата; спортните училища; духовните училища - когато осигуряват професионална подготовка в професионално направление "Религия"; училищата в местата за лишаване от свобода; специалните училища - възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати; обединените училища; средните училища; профилираните гимназии; вечерните училища; специалните училища - за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания, в отделни паралелки в тях; професионалните колежи; центровете за професионално обучение;
4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
Издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност по реда на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
- Удостоверение за професионално обучение се издава за удостоверяване на завършено професионално обучение, и на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация.
- Свидетелство за професионална квалификация се издават на всички обучаеми след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
- Свидетелство за правоспособност се издават по условия и ред определени с наредби на министъра на образованието и науката, освен ако в закон не е предвидено друго.
- Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8.
- Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се регистрират в съответната
регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.
- След регистрирането Удостоверението за професионално обучение, Свидетелството за професионална квалификация и Свидетелството за правоспособност се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация
5. Начини на заявяване на услугата.
За издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за
професионална квалификация
не е необходимо заявяване.
6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
Услугата не се предоставя по електронен път
7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
Безсрочен
8. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
Не се дължат
9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Регионално управление на образованието
Националната агенция за професионално образование и обучение
Министерството на образованието и науката
10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Отказът за издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се обжалват по реда на АПК пред Административния съд
11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
/електронен адрес на институцията/
12. Начини на получаване на резултата от услугата.
Лично или чрез упълномощено лице

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Септември 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30